Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a evidence písemných žádostí o poskytnutí informace se řídí vnitřním řádem školy.

Výkazy P1 O4 SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Ochrana osobních údajů

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt na pověřence – viz hlavní kontakty školy, dokument – Kategorie a účel zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

SŠIS Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové n. L. jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro výkon praxe, exkurze, stáže, apod…). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  emailem na adrese info@ssis.cz, nebo poštou na adrese SŠIS Dvůr Králové n. L., Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Další informace jsou uveřejněny v dokumentu – Kategorie a účel zpracování osobních údajů.


Stížnosti, oznámení a podněty

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a pokynu MŠMT ČR čj. 31 479/99-14 čl. 8 bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele školy.

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitele školy nebo zástupce ředitele školy od 8:00 – 15:00 h.
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí vnitřním předpisem školy.


Vnitřní školní normy

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 • Pracovní řád včetně příloh
 • Statut DČ včetně příloh
 • Organizační řád školy včetně příloh
 • Školní řád a Vnitřní řád včetně příloh

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Zpracováno dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud je právnickou osobou, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce.
 • Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 • Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy.
 • Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy.
 • Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
  1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
  2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
  3. odkladu povinné školní docházky podle § 37
  4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
  5. přijetí k zákl. vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 2
  6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88
  7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97
  8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8
  9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
  10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
  11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100
  12. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.